Segregación escolar

Una xarxa escolar segregada, on els centres escolaritzen perfils marcadament diferents d’alumnes (socioeconòmic, acadèmic o ètnic), és una xarxa que compromet la funció d’igualació d’oportunitats pròpia de l’educació. Com a conseqüència, això provoca un increment de la desigualtat educativa i una reducció de l’efectivitat global de la xarxa. Per contra, una reducció de la segregació escolar afavoreix l’equitat en els resultats educatius i alhora una gestió més eficient dels recursos materials i humans dels centres.

Fuente: Fundació Bofill. La segregació escolar: la gran assignatura pendent a Catalunya. Com millorar les polítiques de tria i assignació d’escola per combatre la segregació escolar a Catalunya?